Regulamin zakupów w sklepie :https://Pskomsklep.pl

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy pskomsklep.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego https://pskomsklep.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest PIOTR SIERANT P.S.Kom, ul. Podhalańska 36, 32-040 Ochojno, NIP: 944 222 17 54, kontakt: kontakt@skleppskom.pl, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu.
 5. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 6. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 7. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.

Rozdział 2 Słowniczek Regulaminu

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego [podać adres].
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH - to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego https://pskomsklep.pl
 12. SERWIS - serwis Internetowy mieszczący się pod adresem https://pskomsklep.pl.
 13. SKLEP INTERNETOWY - sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://pskomsklep.pl.
 14. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - właściciel Serwisu https://pskomsklep.pl, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, z wyłączeniem pkt 2 w Rozdziale 3.

Rozdział 3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. 
 2. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia. 
 3. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
  1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu
  2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności
  3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
  4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3

Rozdział 4 Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego
  2. Przelew tradycyjna na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.: 20 1050 1445 1000 0092 0296 3634, tytułem: nr zamówienia. Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy - dotyczy to zarówno Klienta będącego lub niebędącego Konsumentem. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto.
  3. Płatność elektroniczna - płatność za pomocą systemu płatności PayU, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Kompletowanie produktów rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę. Niedokonanie płatności skutkować będzie automatycznym odstąpieniem od umowy sprzedaży. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności
  4. Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru. Wybór tej formy płatności nakłada na Klienta obowiązek zapłaty. Przystąpienie do kompletowania Produktów następuje natychmiast po wpłynięciu zamówienia. Nieodebranie i nieopłacenie przez Klienta zakupionych Produktów wiąże się automatycznym odstąpieniem od umowy Sprzedaży. Sprzedawca w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem może,  wezwać go do pokrycia kosztów  powstałej szkody, w postaci ceny przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy i szkody powstałej w wyniku utraty wartości produktu sprzedawanego, jeśli dojdzie do jego uszkodzenia w trakcie transportu.
 2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest realizowana w formie nieodpłatnej lub odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi dostawę produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów i kuriera InPost, odbioru osobistego - po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia możliwości odbioru.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 6. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy rozpoczęciem kompletowania Produktów a momentem przekazania ich dostawcy lub poinformowania Klienta o możliwości odbioru.  
 7. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy
 8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 9. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. W przypadku klientów będących konsumentem, ciężar odpowiedzialności za przesyłkę jest po stronie Sprzedawcy.
 11. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta, w sytuacji gdy nie odbierze Produktu, ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody, w tym:
  1. kosztu nadania przesyłki, jeśli wcześniej Klient jej nie opłacić,
  2. kosztu zwrotu Produktu do Sprzedawcy,
  3. kosztu związanego z obniżeniem wartości Produktu, w sytuacji, gdy za Zgodą Sprzedawcy, strony odstąpią od zawartej umowy,
  4. kosztu magazynowania produktu, liczonego od chwili odbioru Produktu przez Sprzedawcę, do chwili jego ponownego wydania Klientowi.
  5. kosztu Produktu lub obniżenia jego wartości w przypadku, gdy był on wykonany na indywidualne Zamówienie Klienta - Produkt na Zamówienie.
 12. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta, w sytuacji, gdy nie odbierze Produktu, ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za powstałe szkody w postaci:
  1. kosztu zwrotu Produktu do Sprzedawcy,
  2. kosztu Produktu lub obniżenia jego wartości w przypadku, gdy był on wykonany na indywidualne Zamówienie Klienta - Produkt na Zamówienie.
 13. W przypadku zaistnienie sytuacji opisanych w Art 11 i 12 Sprzedawca może wezwać Klienta do wykonania umowy i pokrycia poniesionych przez niego Szkód. Wezwanie takie powinno być na piśmie i wysłane na adres email podany przez Klienta w chwili zawarcia Umowy lub rejestracji Konta użytkownika lub na adres poczty tradycyjnej. W obu wypadkach w przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie wskazanym w piśmie, Sprzedawca może odstąpić od umowy Sprzedaży, co nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności, o której była mowa w Art. 11 i 12 niniejszego Rozdziału.

Rozdział 5 Prawo do odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.6. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktów do Klienta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres PIOTR SIERANT P.S.Kom, ul. Podhalańska 36, 32-040 Ochojno, NIP: 944 222 17 54, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@skleppskom.pl.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi koszt zamówionych produktów oraz różnicę w cenie pomiędzy wybranym przez konsumenta sposobem dostarczenia rzeczy a najtańszym oferowanym przez Sprzedawcę sposobem dostarczenia rzeczy. Zwrotowi nie podlegają poniesionych przez Klienta koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy wysyłając go na własny koszt na adres PIOTR SIERANT P.S.Kom, ul. Podhalańska 36, 32-040 Ochojno, NIP: 944 222 17 54 lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. O zaistnieniu takiego zdarzenia Sprzedawca, niezwłocznie powiadamia Klienta.

Rozdział 6 Prawo rękojmi i reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamację (Załącznik nr 3 do Regulaminu) może zostać złożone:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres PIOTR SIERANT P.S.Kom, ul. Podhalańska 36, 32-040 Ochojno, NIP: 944 222 17 54 lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@skleppskom.pl.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, które ze względu na swój charakter pełnią funkcję ochronną innych przedmiotów, będących własnością Klienta, np. telefonów komórkowych. Wszystkie informacje o cechach tych Produktów, stanowią publiczne zapewnienie producenta, z tego też pwodu Sprzedawca nie odpowiada za takie zapewnienia i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku właściwości, o których zapewnia producent. 
 5. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu rękojmi za uszkodzenie lub zniszczenie sprzedawanych Produktów, które wynikają z ich użytkowania, niezależnie czy wady te powstaną w wyniku długotrwałego procesu czy pojedynczego zdarzenia. 
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 9. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał to za konieczne, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres PIOTR SIERANT P.S.Kom, ul. Podhalańska 36, 32-040 Ochojno, NIP: 944 222 17 54 lub też o wydanie Produktu zamówionemu przez Sprzedawcę kurierowi. Samo odesłanie produktu, nie wpływa na bieg terminu o którym jest mowa w punkcie poprzednim.
 10. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 6 miesięcy od chwili dostarczenia produktu do klienta.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Rozdział 7 Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika oraz Formularz Zamówień.
 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 5. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”.
 6. Istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego), jedynie do czasu kliknięcia pola Zamawiam.
 7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy, czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.  
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
 10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres kontakt@skleppskom.pl.

Rozdział 8 Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PIOTR SIERANT P.S.Kom, ul. Podhalańska 36, 32-040 Ochojno, NIP: 944 222 17 54. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres kontakt@skleppskom.pl..
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe. 
 4. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
 5. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia
  jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 9. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z
  prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Rozdział 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu Internetowego. 
 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika,
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.